Facts about Talc
מחקרים

מחקרים בקרב כורים וחוצבים

מספר מחקרים אפידמיולוגיים נערכו בקרב עובדי כרייה וטחינה של טלק - אנשים שנחשפו לרמות גבוהות של טלק במסגרת עבודתם היומיומית. מחקרים אלה הראו באופן אחיד כי חשיפה לרמות גבוהות של טלק קוסמטי אינה מעלה את הסיכון למיזותליומה.

מחקרים אפידמיולוגיים שנערכו בקרב עובדי כרייה וטחינה של טלק במכרה טלק קוסמטי באיטליה אשר שימש את Johnson & Johnson, הוכיחו כי אין סיכון מוגבר למזותליומה בקרב עובדים אלה. התקיים מעקב אחר למעלה מאלף עובדי כרייה וטחינה של טלק קוסמטי באיטליה במסגרת ארבעה מחקרים נפרדים שפורסמו בין 1976-2017. אצל איש מבין עובדים אלו לא התפתחה מזותליומה.

מחקרים אפידמיולוגיים אחרים שנערכו בקרב עובדי טלק קוסמטי באוסטריה, בצרפת ובנורבגיה, אף הם לא הראו סיכון מוגבר למזותליומה בקרב עובדי כרייה וטחינה של טלק. למעשה, איש מבין עובדי הטלק שנבדקו במחקר במקומות אלה לא פיתח מזותליומה.

המכון הלאומי האמריקני לבטיחות וגיהות בתעסוקה (NIOSH) ומנהל הבטיחות והגיהות בתעסוקה (OSHA) ערכו ב-1979 מחקר בקרב עובדי כרייה וטחינה של טלק במדינת ורמונט ולא דיווחו על מקרים של מזותליומה בקרב עובדים אלה. בספטמבר 2019, קבוצה נפרדת של חוקרים פרסמה עדכון על עובדי הכרייה והטחינה בוורמונט, לאחר קיום מעקב אחר עובדי הכרייה והטחינה במשך 37 שנים נוספות. במחקר מורחב משנת 2019 זוהה מקרה אחד של מזותליומה. עם זאת, בתעודת הפטירה של אדם זה צוין שהוא נחשף לאסבסט. אדם זה גם הועסק בעבודה עם טלק במשך פחות מחמש שנים. מסקנת המחקר משנת 2019 הייתה כי לא היה סיכון מוגבר למזותליומה בקרב עובדי הכרייה והטחינה של ורמונט.

מחקרים בקרב כורים וחוצבים

אין סיכון מוגבר למזותליומה
2,149
כורים וחוצבים שנחשפו לטלק באופן יומיומי
שנחקרו במשך יותר מ-
40
שנים
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software